Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1178-МИ
София, 9 юни 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дългопол, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-188 от 03.06.2022 г. от Гергана Ангелова Борисова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Дългопол, област Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Дългопол, област Варна, Гергана Ангелова Борисова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения