Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1178-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от BNews от 29.09.2014 г.

На 30.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от сдоружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-82 от 30.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от BNews на 29.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 29.09.2014 г. в публикация на интернет страницата на BNews.bg със заглавие „ББЦ - четвърта сила в парламента, става незаобиколим фактор" са публикувани данни от изследване, без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Също така се твърди, че не е спазено изискването на чл. 205, ал. 2 от ИК. Към сигнала е приложено копие интернет страницата на BNews.bg.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената публикация от интернет страницата на BNews.bg и констатира, че в нея са публикувани данни от проучване на Института за модерна политика. В публикацията има приложена графика от социологическия екип на Института за модерна политика, съдържаща заявена подкрепа за партии и коалиции (дял от заявилите, че ще гласуват в %), поради което Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в публикацията не е огласена информация за възложителя на изследването и източници на финансирането му съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК. След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че главен редактор на интернет страницата на BNews.bg е Айсехел Хайредин Руфи.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. В конкретния случай от публикацията става ясно само, че организацията, която е направила изследването, е Институт за модерна политика, но няма данни за възложителя на изследването и източниците на финансирането му. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, извършено от главния редактор на интернет страницата на BNews.bg: Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение от главния редактор на интернет страницата на BNews.bg Айсехел Хайредин Руфи, ЕГН ..., с настоящ адрес: ...

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1346-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения