Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1172-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-362\1 от 21.09.2019 г. от Иванка Петкова – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Родопи, за промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 721-МИ от 23 август 2019 г. Георги Костадинов Илчев – член на ОИК – Родопи, да бъде назначена Даниела Бойкова Илчева.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Костадинов Илчев за освобождаването му като член на ОИК – Родопи; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Бойкова Илчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Георги Костадинов Илчев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Даниела Бойкова Илчева, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения