Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1172-МИ
София, 23.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-362\1 от 21.09.2019 г. от Иванка Петкова – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Родопи, за промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 721-МИ от 23 август 2019 г. Георги Костадинов Илчев – член на ОИК – Родопи, да бъде назначена Даниела Бойкова Илчева.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Костадинов Илчев за освобождаването му като член на ОИК – Родопи; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Бойкова Илчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Георги Костадинов Илчев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Даниела Бойкова Илчева, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения