Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1171-МИ
София, 23.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бяла, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-366 от 20.09.2019 г. от Христина Стоянова Георгиева-Борисова – пълномощник на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, с искане за промяна в състава на ОИК – Бяла, област Русе. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 682-МИ от 23.08.2019 г. Михаил Станиславов Славов – зам.-председател на ОИК – Бяла, да бъде назначена Роксена Станчева Ненова.

Към предложението са приложени: заявление от Михаил Станиславов Славов за освобождаването му като зам.-председател на ОИК - Бяла; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Роксена Станчева Ненова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Бяла, област Русе, Михаил Станиславов Славов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Бяла, област Русе, Роксена Станчева Ненова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения