Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1171-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Самуил, област Разград, назначена с Решение № 319-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-748/11.10.2011 г. от Цвятко Василев Стефанов, упълномощен представител на Коалиция за България, за освобождаване на Айтен Али Ибрям като член на ОИК в община Самуил, област Разград, по лични семейни причини и на негово място да бъде назначен Сами Ариф Сами. Към преписката са представени: пълномощно; молба от Айтен Али Ибрям за освобождаването й като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами. На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Самуил, област Разград, Айтен Али Ибрям, ЕГН ..., и анулира издаденото удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения