Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1170-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Добрин Славеев Хамбарджийски и партия „Български земеделски народен съюз“ срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-22-195 от 21.09.2019 г. от Добрин Славеев Хамбарджийски, с настоящ адрес: …, и жалба от партия „Български земеделски народен съюз“, с вх. № МИ-10-116 от 22.09.2019 г., срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е изменено решение № 5-МИ от 10.09.2019 г.

С обжалваното решение ОИК – Благоевград е изменила решение № 5-МИ от 10.09.2019 г. за определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Благоевград в частта относно изборите за кметове на кметства.

Към жалбите са приложени разпечатки с горепосочените решения от интернет страницата на ОИК – Благоевград, заявление-декларация – Приложение № 65-МИ, на Добрин Славеев Хамбарджийски, пълномощно в полза на Венцислав Георгиев Кавазов, издадено от пълномощник на партия „Български земеделски народен съюз“ и разпечатка от решение № 70-МИ от 16.09.2019 г. за регистрация на партия „Български земеделски народен съюз“ в ОИК – Благоевград.

Жалбите са комплектувани с административната преписка по решение № 5-МИ от 10.09.2019 г. и решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. от ОИК – Благоевград като е приложено и становище.

Жалбоподателите твърдят, че с обжалваното решение ОИК – Благоевград е заличила три изборни района за кметове на кметства като е изменила предишно свое решение № 5-МИ от 10.09.2019 г., с което е определила изборните райони за произвеждане на избори за кмет на кметство. Считат, че решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на ОИК – Благоевград е незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалноправни разпоредби на Изборния кодекс и Закона за административно териториалното устройство на Република България и също така немотивирано и постановено при неправилно тълкуване на нормите на § 17 от Преходни и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, като молят същото да бъде отменено.

Жалбите са подадени в срока за обжалване, от лица с правен интерес и същите са допустими. Разгледани по същество, жалбите са неоснователни и следва да се отхвърлят.

В изпълнение на Решение № 571-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Благоевград е приела решение № 5-МИ от 10.09.2019 г., с което е определила номерата на 16 едномандатни района за произвеждане на избори за кмет на кметство. На 17.09.2019 г. с писмо до ТЗ „ГРАО“ – Благоевград, с копие до кмета на община Благоевград, ОИК – Благоевград, е изискала справка кои населени места в община Благоевград имат статут на кметство към 16.07.2019 г. – датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. С писмо с изх. № ИЗ-00-3017 от 19.09.2019 г. до ЦИК, с копие до ОИК – Благоевград, от община Благоевград е изпратен списък на населените места в общината, които имат статут на кметство, както и списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г. в община Благоевград.

Видно от представения списък на кметствата, придобили статут на кметство, включително на § 17 от ПЗР на Изборния кодекс, населените места с. Габрово, с. Горно Хърсово и с. Делвино нямат статут на кметство.

Съгласно § 153 от ПЗР на ЗИДИК (ДВ, бр. 39 от 2016 г., последно изм. и доп., бр. 21 от 2019 г.) избори за кмет на кметство се произвеждат при наличие на две условия – да е налице статут на кметство и в кметството към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите на 27.10.2019 г. да има над 350 души население по постоянен адрес. В случаите, когато населеното място няма статут на кметство, там не се произвеждат избори за кмет на кметство, дори да има население над 350 души по постоянен адрес. В тези случаи, ако са налице и останалите изисквания на ЗАТУРБ, може да се проведе процедурата, предвидена в същия закон, за създаване на кметство.

За разлика от разпоредбата на § 17 от ПЗР на Изборния кодекс (която е изчерпала своето действие в изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.) приложимата в изборите на 27.10.2019 г. разпоредба на § 153 от ПЗР на ЗИДИК не цели създаване на кметства ex lege, а определя в кои кметства (вече създадени и имащи статут на кметство) ще се избират кметове пряко от населението.

След получаване от община Благоевград на списъка на кметствата, в които ще се избират кметове на кметства, ОИК – Благоевград, правилно е изменила решение № 5-МИ от 10.09.2019 г. като заличи населените места с. Габрово, с. Горно Хърсово и с. Делвино, които нямат статут на кметство и в които не може да се произвеждат избори за кметове на кметства. Списъкът на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство, предоставен от кмета на община Благоевград е публикуван на страницата на общината. На интернет страницата на ЦИК също е публикуван списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, и в него не се съдържат процесните населени места. Този списък е съобразен с регистъра на кметствата съгласно ЕКАТТЕ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите, подадени от Добрин Славеев Хамбарджийски, с настоящ адрес: ..., и жалба от партия „Български земеделски народен съюз“ срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Благоевград в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения