Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Албена Божидарова Белянова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Александър Владимиров Белянов, за издигане на Албена Божидарова Белянова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Александър Владимиров Белянов, Емили Емилова Кръстева и Калина Христова Антонова. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 7 от 10.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

Протокол от 9 април 2019 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Албена Божидарова Белянова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. и решение за определяне на лицето, което да го представлява – Александър Владимиров Белянов.
Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.
Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.
Вносна бележка от 09.04.2019 г. от Райфайзенбанк – София, за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.
Служебна бележка от „Юробанк България“ АД от 09.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.
Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Александър Владимиров Белянов.
Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Албена Божидарова Белянова като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Александър Владимиров Белянов, ЕГН ……….

Емили Емилова Кръстева, ЕГН ……….

Калина Христова Антонова, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения