Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1169-МИ
София, 31 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-19 от 20.05.2022 г. е постъпило искане от Атанас Христов Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за попълване състава на ОИК – Тунджа. Предлага се на мястото на Дилиян Иванов Царев, освободен с Решение № 1152-МИ от 19.05.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Тунджа, да бъде назначена Ралица Янчева Димитрова.

Към искането са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ралица Янчева Димитрова, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Ралица Янчева Димитрова, ЕГН ……………...

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения