Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1169-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ситово, област Силистра

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-40/22.09.2019 г. от Искра Йорданова Георгиева – представляващ коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Ситово, област Силистра, назначена с Решение № 816-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Елисавета Георгиева Кърова – член на ОИК – Ситово, да бъде назначен Радостин Петров Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Елисавета Георгиева Кърова за освобождаването й като член на ОИК – Ситово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радостин Петров Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ситово, област Силистра, Елисавета Георгиева Кърова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ситово, област Силистра, Радостин Петров Иванов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения