Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1169-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-25) от 30.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и в полза на 480 (четиристотин и осемдесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-25) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 473 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица от списъка - Сийка Димитрова Христова и Стойка Димитрова Христова имат, са с повторен ЕГН, но с различни имена; две лица - Елена Господинова Тонева и Недялка Желязкова Тотева са с повторен ЕГН в текущия списък, но с различни имена; Динко Кънчев Динев е с невалиден ЕГН; едно лице - Силвия Живкова Славова - ЕГН присъства в предварителна проверка на 6-3 - фондация „Европейска алтернатива за развитие"; едно лице - Полина Здравкова Блажева е регистрирана като кандидат за народен представител от коалиция „България без цензура" в РИК в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 473 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Кунка Иванова Неделчева
2. Нечо Иванов Нечев
3. Теодор Димитров Иванов
4. Генка Иванова Велева
5. Дора Колева Боева
6. Иванка Стойчева Делева
7. Стефан Ангелов Митков
8. Стоян Иванов Колев
9. Недка Стефанова Танева
10. Мария Райчева Стойчева
11. Светла Ганева Колева
12. Вълчо Николов Николов
13. Ангел Нунев Генов
14. Иванка Димитрова Танева
15. Антоанета Бонева Николова
16. Стефка Кузманова Стоева
17. Дарина Годподинова Николова
18. Гена Христова Пеева
19. Пенка Георгиева Танева
20. Нела Петкова Иванова
21. Пенка Петрова Танева
22. Димитър Пенчев Петров
23. Тихомир Христов Танев
24. Аладин Асенов Илиев
25. Йордан Станилов Радков
26. Костадин Стефанов Дошев
27. Виолета Неделчева Димитрова
28. Тонка Станилова Ганева
29. Тодор Радев Иванов
30. Бенка Ганчева Ганчева
31. Валентина Йорданова Русева
32. Димка Пенкова Атанасова
33. Красимир Илиев Колев
34. Тянка Тодорова Господинова
35. Стойо Минев Минев
36. Наталия Филипова Минева
37. Мария Бойчева Бойчева- Георгиева
38. Иван Сребрев Петров
39. Минка Петрова Василева
40. Васил Георгиев Донев
41. Милка Желева Маркова
42. Надя Видева Петкова
43. Господин Николов Иванов
44. Иван Ивайлов Иванов
45. Йорданка Захариева Колева
46. Пламена Тотева Ненова
47. Николай Колев Танев
48. Иванка Желева Тотева
49. Ваня Петкова Запрянова
50. Стойчо Стефанов Ганчев
51. Христо Митков Иванов
52. Тодорка Георгиева Грозева
53. Иван Христов Христов
54. Росица Николова Колева
55. Стоян Енев Грозев
56. Милена Танева Василева
57. Минка Василева Гатева
58. Анка Нунева Василева
59. Валентина Асенова Борисова
60. Красимира Михайлова Кардашлиева
61. Добрин Тонев Кардашлиев
62. Полина Божинова Владева
63. Диян Пенев Диянов
64. Даниела Христова Петрова
65. Деница Маринова Николова
66. Деляна Генова Мичева
67. Дарина Николаева Колева
68. Петранка Калчева Нанчева
69. Александър Андреев Иванов
70. Ирина Андреева Радева
71. Пенчо Георгиев Минчев
72. Недялка Радева Дончева
73. Илия Минев Илиев
74. Таня Георгиева Апостолова
75. Станка Вълкова Тотева
76. Ганчо Ганев Жеков
77. Васил Петков Димов
78. Мария Христова Ганева
79. Стойка Найденова Танева
80. Иван Динков Иванов
81. Бонка Славова Костова
82. Иван Рашев Иванов
83. Стоянка Димирева Гочева
84. Здравко Иванов Иванов
85. Донка Тодорова Желева
86. Недялка Видева Йовчева
87. Петко Минев Николов
88. Тотьо Георгиев Тотев
89. Георги Атанасов Димитров
90. Видю Стратев Стратев
91. Иванка Тодорова Танева
92. Диан Танев Танев
93. Василка Стоянова Радева
94. Иван Найденов Танев
95. Иванка Николова Неделчева
96. Манчо Танев Танев
97. Минка Станчева Станчева
98. Галина Атанасова Борисова
99. Иванка Делчева Ташева
100. Радка Делчева Дешкова
101. Станко Николов Колев
102. Калчо Методиев Калев
103. Донка Иванова Маврова
104. Ганка Тодорова Атанасова
105. Димитър Николаев Димитров
106. Пенка Стоева Маринова
107. Иван Ангелов Атанасов
108. Васил Пейчев Шопов
109. Илиян Тошев Христозов
110. Тодорка Маринова Михайлова
111. Йорданка Тодорова Карева
112. Делка Начева Златанова
113. Дора Стоянова Спасова
114. Богдана Николова Тодорова
115. Тотьо Делчев Тотев
116. Галина Иванова Димова
117. Светлана Иванова Дечева
118. Тодорка Джанкова Желева
119. Анета Емилова Петрова
120. Кирчо Иванов Киревски
121. Пенка Делчева Делчева
122. Делчо Златанов Делчев
123. Стайко Яков Яков
124. Николай Христов Господинов
125. Милчо Стефанов Милчев
126. Джанко Ганев Джанков
127. Венелин Генов Проданов
128. Ненка Георгиева Колева
129. Севдалина Асенова Петкова
130. Стоян Христов Златанов
131. Стоянка Николова Дойчева
132. Иван Стоев Димов
133. Деница Антонова Желева
134. Добри Георгиев Добрев
135. Найден Драганов Найденов
136. Лилияна Христева Маринова
137. Иван Спасов Спасов
138. Наталия Минкова Христова
139. Знатина Йовчева Желева
140. Недялко Красимиров Тодоров
141. Василка Петрова Ковачева
142. Катя Калчева Генова
143. Костадин Пеев Златанов
144. Златка Грозева Колева
145. Ана Георгиева Димитрова
146. Мария Стоянова Банкова
147. Светла Иванова Коева
148. Таня Иванова Папазова
149. Пенка Косева Ганчева
150. Ваня Петкова Анзова
151. Величка Алексиева Русева
152. Райна Иванова Стоянова
153. Катя Атанасова Иванова
154. Красимир Драганов Карагьозов
155. Пеньо Маринов Чолаков
156. Дойчо Неделчев Неделчев
157. Койчо Минчев Гоергиев
158. Цанко Стоянов Иванов
159. Пенка Николова Чинтулова
160. Георги Койчев Момков
161. Неделчо Петров Захариев
162. Иван Петков Петков
163. Михаела Илиева Илиева
164. Иван Димитров Иванов
165. Димка Илиева Иванова
166. Мартин Колев Колев
167. Христина Георгиева Пенчева
168. Златко Желев Желев
169. Ирина Димитрова Късева
170. Петко Иванов Петков
171. Елина Костадинова Славова
172. Илия Райчев Илиев
173. Тоньо Вълчев Димитров
174. Ирина Грозева Вълкова
175. Дария Михова Драгова
176. Стела Иванова Михайлова
177. Галина Славчева Пеева
178. Жеко Дончев Караколев
179. Господин Воев Господинов
180. Савко Танев Бозов
181. Деница Пенева Делева
182. Данаил Йовчев Кърджилов
183. Иван Вълчев Вълчев
184. Кремена Тончева Стоянова
185. Даниел Гочев Тенев
186. Антон Динев Тонев
187. Минчо Митев Куманов
188. Данчо Костов Йорданов
189. Диляна Ангелова Тончева
190. Веселин Петков Петков
191. Диньо Делчев Гочев
192. Ганка Банева Янева
193. Христо Петров Паскалев
194. Захаринка Динева Маджарова
195. Георги Митков Тодоров
196. Нели Иванова Кучкова
197. Кина Бинева Терзиева
198. Катя Стоянова Михайлова
199. Петя Димитрова Маджарова
200. Стоьо Стоянов Петков
201. Динко Гочев Тилев
202. Даниела Тонева Стайкова
203. Станка Господинова Димитрова
204. Николинка Димитрова Атанасова
205. Илчо Георчев Тончев
206. Марийка Тодорова Димова
207. Станислав Киров Тенчев
208. Михаил Иванов Люцканов
209. Цветомир Пейков Митев
210. Тонка Тонева Стефанова
211. Стефан Петков Стоянов
212. Гергана Желева Кънева
213. Сийка Стефанова Желева
214. Маргарита Вълева Митева
215. Пенка Делева Калъчева
216. Христина Иванова Христова
217. Станимир Иванов Христов
218. Диньо Иванов Владиков
219. Росица Йорданова Чолакова
220. Пенко Запрянов Георгиев
221. Тошко Енчев Тодоров
222. Петьо Деянов Господинов
223. Здравка Иванова Пенева
224. Живко Славов Паунов
225. Дима Стефанова Иванова
226. Митьо Ганчев Манолов
227. Георги Димитров Гочев
228. Лиляна Русенова Костова
229. Илчо Славов Илчев
230. Личо Гинев Колев
231. Желязко Димов Вълканов
232. Михаил Ангелов Кузманов
233. Иванка Илиева Илиева
234. Елка Милева Иванова
235. Тихомир Делчев Пенев
236. Ренета Тодорова Тикова
237. Александър Тодоров Първов
238. Галина Енчева Христова
239. Ирина Василева Христова
240. Минчо Бонев Желев
241. Борислав Панайотов Калев
242. Стоянка Йорданова Карастоянова
243. Десислава Марева Ковчева
244. Минчо Сашев Тодоров
245. Марийка Христова Карастоянова
246. Асен Тодоров Митев
247. Мирослав Стефанов Илиев
248. Красимир Рашев Илиев
249. Димитър Илиев Димитров
250. Иванка Димитрова Ванкова
251. Димитрина Маринова Динева
252. Севдалин Евтимов Димитров
253. Жечка Ангелова Иванова
254. Стефан Радославов Огнянов
255. Румен Иванов Райнов
256. Петя Горчева Йосифова
257. Росалина Тодорова Тодорова
258. Тодорка Колева Игнатова
259. Петя Георгиева Атанасова
260. Костадин Андреев Алексиев
261. Янка Ангелова Генчева
262. Цветан Божков Цонев
263. Васил Герганов Павлов
264. Здравко Здравков Захариев
265. Радка Кръстева Братоева
266. Христо Колев Христов
267. Найден Христов Колев
268. Коста Илиев Зафиров
269. Катя Петрова Алексиева
270. Стоян Колев Стоянов
271. Петя Стефанова Никова
272. Николинка Събева Пеева
273. Ана Николова Господинова
274. Стоян Неделчев Петков
275. Георги Стефанов Недялков
276. Сашо Стоилов Златков
277. Боян Георгиев Иванов
278. Стойно Дечев Стефанов
279. Радослав Митков Станчев
280. Донка Танева Недялкова
281. Ценка Колева Чавдарова
282. Петя Иванова Пенчева
283. Тинка Николова Комитова
284. Борислав Каменов Анадолиев
285. Димитрина Славчева Божанова
286. Танка Петкова Колева
287. Николина Николова Кацарова
288. Иван Недялков Иванов
289. Жана Алексиева Желева
290. Пейчо Антонов Пеев
291. Росица Любомирова Пеева
292. Василка Христова Кирчева
293. Кирил Цветков Шараков
294. Георги Петков Славов
295. Петя Лалчева Лалева
296. Калина Георгиева Прангова
297. Калоян Красимиров Далаков
298. Станимир Вълков Станчев
299. Мирослав Йорданов Петров
300. Валентин Маринов Вълчев
301. Стоян Ивайлов Иванов
302. Виолета Денчева Владева
303. Теодора Косева Косева
304. Теменуга Колева Трифонова
305. Десислава Недялкова Шишманова
306. Йордан Илианов Паскалев
307. Иван Проданов Бакалов
308. Габриела Динкова Вълева
309. Георги Станиславов Ненов
310. Светла Бойчева Русева
311. Ани Петрова Димитрова
312. Соня Николаева Алексиева
313. Недялко Тенев Грозев
314. Кънчо Димитров Димитров
315. Силвия Стайкова Стамова
316. Маргарита Иванова Георгиева
317. Елена Дамянова Симеонова
318. Емилия Енчева Енева
319. Николай Костадинов Колев
320. Жельо Стефанов Недялков
321. Костадин Колев Станчев
322. Татяна Димитрова Маркова
323. Мария Ангелова Кафалиева
324. Минка Илиева Иванова
325. Цветанка Витанова Митева
326. Диана Димитрова Ванкова
327. Пенка Апостолова Желева
328. Мима Димитрова Христова
329. Янка Атанасова Петрова
330. Цветелина Валериева Чолакова
331. Десислава Димитрова Димитрова
332. Диана Методиева Маринова
333. Светослав Димов Славчев
334. Галина Алексиева Митова
335. Пламен Христов Савов
336. Милка Георгиева Бобчева
337. Елена Стоилова Янева
338. Пламена Младенова Иванова
339. Десислава Лозкова Запрянова
340. Василка Неделчева Чолакова
341. Веска Иванова Иванова
342. Галияна Велчева Христова
343. Иван Тачев Маренов
344. Милена Георгиева Георгиева
345. Руско Георгиев Андонов
346. Димитър Христов Димитров
347. Василка Иванова Андреева
348. Стоянка Христова Топалова
349. Димитър Ангелов Бахъров
350. Недко Христов Тенев
351. Щилиян Велков Велков
352. Панчо Христов Митев
353. Тодор Петров Тодоров
354. Петър Веселинов Терзиев
355. Ива Стефанова Георгиева
356. Стефка Костова Димитрова
357. Милен Кънчев Топозлиев
358. Красимира Костадинова Кирилова
359. Петър Митев Петров
360. Тодор Иванов Жеков
361. Снежана Михайлова Бонева
362. Тихомир Николаев Чубриков
363. Диана Колева Петкова
364. Радка Димова Янчева
365. Светлана Миткова Денинска
366. Диньо Петров Господинов
367. Лиляна Христова Иванова
368. Тодорка Атанасова Димова
369. Румен Петков Камбуров
370. Пламен Ангелов Петров
371. Любомир Александров Габаров
372. Емилия Александрова Тодорова
373. Пламена Йонкова Йонкова
374. Боряна Беева Боева
375. Кремена Любомирова Кирпиева
376. Андон Георгиев Андонов
377. Елена Николова Орачева
378. Желка Иванова Орешкова
379. Анна Тодорова Загорова
380. Емилия Господинова Пенчева
381. Стефка Димитрова Загорова
382. Иво Костов Ангелов
383. Денка Петкова Златева
384. Иван Тенев Бортоласов
385. Христо Гъдев Христов
386. Димитрина Христова Бориславова
387. Тинка Ангелова Александрова
388. Мария Дечкова Райкова
389. Койчо Алексиев Иванов
390. Николай Стоянов Димитров
391. Румен Рашев Райчев
392. Камелия Златева Добрева
393. Росанка Димитрова Венкова
394. Мариана Петрова Чешмеджиева
395. Донка Желязкова Петкова
396. Стефка Иванова Иванова
397. Мариана Апостолова Ванкова
398. Тодор Бонев Тодоров
399. Деница Тошкова Калинова
400. Радка Иванова Анастасова
401. Веселин Бойчев Стоянов
402. Димитър Тодоров Орачев
403. Радко Койчев Радев
404. Бончо Иванов Бонев
405. Недялко Георгиев Инджов
406. Мария Христова Маркова
407. Нина Иванова Сярова
408. Катя Тодорова Алексиева
409. Белчо Петров Добрев
410. Петя Богданова Димитрова-Топалова
411. Дора Стефанова Боова
412. Тихомир Димитров Желев
413. Светослав Пенчев Пехливанов
414. Деян Гиргинов Ластиев
415. Румяна Христова Стайкова
416. Донка Георгиева Каменова
417. Веселина Василева Ангелова
418. Галина Колева Георгиева
419. Стефан Дончев Колев
420. Дечко Христов Джагалов
421. Валентин Божанов Андреев
422. Пенка Атанасова Георгиева
423. Мария Митева Андреева
424. Богдан Иванов Минчев
425. Робърт Минчев Стефанов
426. Ахмед Мехмед Кьоров
427. Събка Рашева Мутелова
428. Росица Зафирова Кацарова
429. Юлиян Асенов Чаушев
430. Шерифе Шукриева Смаилова
431. Светла Бойкова Гаджева
432. Тинка Ефтимова Савова
433. Николай Стефанов Стойков
434. Здравко Каменов Димитров
435. Анка Иванова Загорчева
436. Минчо Георгиев Армейков
437. Евелина Бисерова Цанева
438. Атанас Димов Демирев
439. Елена Димитрова Стефанова
440. Светла Валентинова Карагьозова
441. Иван Николаев Колев
442. Венцислав Янков Вълчев
443. Аждан Назми Дочева
444. Минчо Енчев Енчев
445. Божик Тодоров Божиков
446. Иван Стефанов Христов
447. Георги Костадинов Тосков
448. Красимир Милков Златев
449. Асен Чернев Петров
450. Румен Николаев Кралев
451. Ивелина Петрова Керова
452. Мариела Кънчева Сугарева
453. Антоанета Тошева Абрашева
454. Петко Христов Чакъров
455. Невена Василева Георгиева
456. Мария Димитрова Рабошева
457. Гъдьо Христов Гъдев
458. Мирослав Янакиев Георгиев
459. Виолетка Димитрова Кехайова
460. Георги Иванов Колев
461. Николина Георгиева Колева
462. Дешка Неделчева Арнаудова
463. Христина Петрова Калчева
464. Тошо Кънчев Ненков
465. Йелдъз Джаферова Бозукова
466. Ганка Иванова Мишева
467. Тодор Спасов Георгиев
468. Стефан Тотев Доев
469. Юсеин Юмер Ходжа
470. Сюлейман Мустафа Топал
471. Велка Събчева Христова
472. Гроздана Недялкова Георгиева
473. Манка Манева Нешева

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия
1. Сийка Димитрова Христова Повторен ЕГН в текущия списък
2. Стойка Димитрова Христова Повторен ЕГН в текущия списък
3. Елена Господинова Тонева Повторен ЕГН в текущия списък
4. Недялка Желязкова Тотева Повторен ЕГН в текущия списък
5. Динко Кънчев Динев Невалиден ЕГН
6. Силвия Живкова Славова ЕГН присъства в предварителна проверка на 6-3 / Фондация „Европейска алтернатива за развитие"
7. Полина Здравкова Блажева Регистрирана като кандидат от партия КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в РИК 27

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения