Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1168-МИ
София, 31 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-13 от 16.05.2022 г. от Емил Венев Атанасов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промени в състава на ОИК – Сапарева баня. Предлага се на мястото на Катя Георгиева Димитрова – секретар на ОИК, освободена с Решение № 1070-МИ от 11.01.2022 г. на ЦИК, да бъде назначена Елена Михайлова Димитрова.

Към предложението са приложени: пълномощно № 146 от 07.08.2019 г.; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елена Михайлова Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Елена Михайлова Димитрова, ЕГН ………………....

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения