Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1168-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кочериново, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-370 от 21.09.2019 г. от Силвана Сотирова Рекарска – заместник-председател на ОИК Кочериново, област Кюстендил, назначена с Решение № 726-МИ от 26 август 2019 г.

С молбата се иска освобождаването на Силвана Сотирова Рекарска като заместник-председател на ОИК – Кочериново.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-370 от 22.09.2019 г. от Емил Венев Атанасов – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ в област Кюстендил, за промяна в състава на ОИК – Кочериново, област Кюстендил. Предлага се за заместник-председател на ОИК – Кочериново да бъде назначен предложеният резервен член Иван Любомиров Тошев.

Декларацията по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копието от дипломата за завършено висше образование на Иван Любомиров Тошев са приложени към първоначалното предложение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Кочериново, област Кюстендил, Силвана Сотирова Рекарска, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Кочериново, област Кюстендил, Иван Любомиров Тошев, ЕГН ...

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения