Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1167-МИ
София, 31 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-178 от 30.05.2022 г. от Димитър Атанасов Захариев за освобождаването му като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Димитър Атанасов Захариев, ЕГН ……………, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения