Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1167-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-38 от 21.09.2019 г. от Дияна Иванова Янева – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Мъглиж, за промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 689-МИ от 23 август 2019 г. Димка Колева Нейкова – член на ОИК – Мъглиж, да бъде назначен Генчо Дечков Нейков.

Към предложението са приложени: заявление от Димка Колева Нейкова за освобождаването й като член на ОИК – Мъглиж; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Генчо Дечков Нейков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Димка Колева Нейкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Генчо Дечков Нейков, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения