Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1166-МИ
София, 31 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-171 от 30.05.2022 г. от Снежина Евгениева Дянкова за освобождаването й като председател на ОИК – Севлиево.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Севлиево, област Габрово, Снежина Евгениева Дянкова, ЕГН …………., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения