Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1165-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-360 от 20.09.2019 г. от инициативен комитет в състав Николина Лалова Петрова, Моника Петкова Кръстева и Ганка Илиева Драганова, за издигане като независим кандидат Мано Иванов Манов в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, област Пловдив, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив. С обжалваното решение ОИК – Карлово е дала указания на инициативен комитет за издигане на Румен Стоянов Зонев като независим кандидат за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, да представи допълнителен списък на избиратели в подкрепа на регистрацията на независимия кандидат.

Жалбоподателите твърдят, че ОИК не спазва чл. 418, ал. 5 ИК и не заличава регистрацията на инициативен комитет за издигане на инициативен комитет за кмет на кметство с. Климент, община Карлово – Румен Стоянов Зонев, тъй като не е налице необходимият брой подписи, видно от протокола на ТЗ „ГРАО“ – Пловдив за извършената проверка.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово.

Преписката по жалбата е комплектувана и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: инициативен комитет за издигане на Румен Стоянов Зонев за независим кандидат за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, регистриран с решение № МИ-9 от 09.09.2019 г. ОИК – Карлово, е представил списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. С протокол от 11.09.2019 г., изготвен от ТЗ „ГРАО“ – Пловдив, е установен резултатът от извършената проверка на приложения списък на избирателите в подкрепа на регистрацията на независимия кандидат, а именно че не е налице необходимият брой подписи. С решение № МИ-60 от 14.09.2019 г. на ОИК – Карлово подписката в подкрепа на независимия кандидат Румен Стоянов Зонев е изпратена за повторна проверка в ТЗ „ГРАО“ – гр. Пловдив, която установява, че от необходимия минимален брой – 196 подписа, като коректни записи са установени 188. Въз основа на резултатите от извършената проверка на списъка на избирателите в подкрепа на независимия кандидат ОИК – Карлово е приела, че е налице хипотезата по чл. 417, ал. 2 ИК и с решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. е дала указания на инициативния комитет чрез представляващия да представи в тридневен срок допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Румен Стоянов Зонев в изборите за кмет на кметство в с. Климент, община Карлово.

От така изложената фактическа обстановка се установява, че в срока за регистрация на независимите кандидати – 24.09.2019 г., ОИК – Карлово на основание чл. 417, ал. 2 ИК като е приела, че е налице непълнота, е дала указания за допълване на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Твърдението на жалбоподателите, че указанията на ОИК – Карлово са дадени в нарушение на чл. 418, ал. 5 ИК е неоснователно, тъй като посочената разпоредба е приложима след приключване на процедурата по регистрация на независимите кандидати.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от инициативен комитет в състав Николина Лалова Петрова, Моника Петкова Кръстева и Ганка Илиева Драганова, за издигане като независим кандидат Мано Иванов Манов в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, област Пловдив, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Карлово.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Карлово в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения