Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1164-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-265 от 30.09.2014 г. от Павел Алексеев Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" -Варна, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски. Предлага се на мястото на Кремена Михайлова Тороманова - член на комисията, да бъде назначена Емилия Христова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от Кремена Михайлова Тороманова за освобождаването й като член на РИК, поради лични причини; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование, удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност № 1309 от 03.10.2006 г. на Емилия Христова Стефанова; пълномощно № 1/07.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Кремена Михайлова Тороманова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Емилия Христова Стефанова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения