Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1162-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски, представлявана от Спас Янчев Панчев, чрез упълномощения представител за област Видин, Орлин Константинов Василев, срещу Решение № 19-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-357 от 19.09.2019 г. от ПП „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски, представлявана от Спас Янчев Панчев, чрез упълномощения представител за област Видин, Орлин Константинов Василев, срещу Решение № 19-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин.

С Решение № 19-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Ново село е отказала да регистрира партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски за участие в изборите за общински съветници в община Ново село, насрочени за 27 октомври 2019 г. Мотивите за постановяване решението за отказа са, че не е представено легитимно пълномощно на заявителя Орлин Константинов Василев за представителство пред ОИК – Ново село.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което моли същото да се отмени.

Според жалбоподателя представителят им за област Видин на територията на която е и ОИК – Ново село, е представил пълномощно, което го упълномощава да представлява партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски по време на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. пред всички държавни и местни органи на територията на област Видин с всички права по закон, част от които изрично изброени. Счита също така, че ОИК – Ново село е общински (местен) изборен орган, намиращ се на територията на област Видин, и като такъв попада в обхватното поле на пълномощното, издадено от председателя и представляващ партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски Спас Янчев Панчев в полза на Орлин Константинов Василев, с което последният се упълномощава да извършва всякакви действия по регистрацията на партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски и нейните кандидати на територията на област Видин.

Към жалбата са приложени копия от оспорваното решение и пълномощно № 22 от 07.08.2019 г.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Ново село да допълни преписката със заявлението за регистрация в ОИК, което постъпи в ЦИК с вх. № МИ-15-357 от 20.09.2019 г. и от което е видно, че същото е за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници, а не за общински съветници и за кметове, както е описано в мотивната част на обжалваното решение. След като се запозна с всички относими документи за постановяване на обжалваното решение счита, че жалбата е допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес, а разгледана по същество същата е основателна.

От представеното по преписката пълномощно е видно, че представляващият партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски Спас Янев Панчев е упълномощил Орлин Константинов Василев с право да представлява партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски по време на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. пред всички държавни и местни органи на територията на област Видин, вкл. да регистрира кандидати за кметове и кандидатски листи за общински съветници, листи за застъпници и представители, да участва в дейността на съответните органи, да подава и получава всякакви документи, заявления, жалби, сигнали, да обжалва откази и т.н., като пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощеното лице.

Безспорно е, че ОИК – Ново село се намира на територията на област Видин, както и че ОИК – Ново село се явява местен орган, попадащ в обхвата на пълномощното на представителя на партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски Спас Янчев Панчев. Следователно същият е имал право да подаде документи за регистрация на партията в ОИК – Ново село, област Видин.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Ново село е отказала регистрацията на партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в област Видин, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 19-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Ново село.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Ново село за ново произнасяне по заявлението за регистрация на партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски за изборите за общински съветници в община Ново село на 27 октомври 2019 г., като се съобрази с указанията в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения