Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1162-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-263 от 30.09.2014 г. от Ваня Владимирова Събчева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" -Ловеч с пълномощно № НС-1/07.08.2014 г., за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки. Предлага се на мястото на Ана Борисова Николова - член на комисията, да бъде назначена Даниела Димитрова Йотова.

Към предложението са приложени: молба от Ана Борисова Николова за освобождаването й като член на РИК, поради невъзможност за по-нататъшно изпълнение на задълженията й; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Димитрова Йотова; пълномощно № НС-1/07.08.2014 г. и пълномощно № КО-Г-111/06.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, Ана Борисова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, Даниела Димитрова Йотова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения