Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1161-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Правила за произвеждането и начина на гласуване в експерименталното машинно гласуване в СИК, приети с Решение № 1058-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 29, § 10, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 777-НС от 25 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Правила за произвеждането и начина на гласуване в експерименталното машинно гласуване в СИК, приети с Решение № 1058-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. В абзац втори на т. 5 изразът „върху който се поставя печатът на СИК" се заличава.

Добавя се следното изречение: „Пликът се разпечатва в присъствието на членовете на СИК и след активирането на специализираното машинно устройство паролата веднага се поставя в друг плик, който се запечатва и подписва от присъстващите членове на СИК".

2. В т. 17 се добавя ново изречение: „Този плик се поставя в торбата с изборни книжа и материали".

3. Текстът на т. 18 се заличава и вместо него се добавя следният текст: „Данните от разпечатката от специализираното машинно устройство за гласуване, съдържаща резултатите от машинното гласуване, се вписват в протокола за машинното гласуване (Приложение № 87-НС-ЕМГ), който надлежно се оформя и подписва от членовете на СИК".

4. Текстът на т. 19 се заличава и вместо него се добавя следният текст: „Протоколът за машинното гласуване, разпечатките от специализираното машинно устройство за гласуване (първоначалната и финалната), пликът с паролата по т. 5 и флаш паметта от машината се поставят в плика по т. 2 на Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК с надпис „Протокол на СИК №... с резултатите от гласуването" и се предават на РИК с другите изборни книжа и материали".

5. В т. 20 се добавя следното изречение: „Специализираното машинно устройство се прибира след попълването и подписването на секционните протоколи от членовете на СИК".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1058-НС/

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения