Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 116-ЕП
София, 09.04.2019

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Йордан Иванов Малджански като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Венета Иванова Буковска, за издигане на Йордан Иванов Малджански като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Венета Иванова Буковска, Цецо Аврамов Спасов и Ангел Цветков Ангелов. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 6 от 09.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение от 4 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Йордан Иванов Малджански като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и за определяне на лицето, което да го представлява – Венета Иванова Буковска.

2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.

3. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.

4. Вносна бележка от 05.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

5. Справка от „Банка ДСК“ ЕАД, от 08.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.

6. Договор за разплащателна сметка от 08.04.2019 г. между „Банка ДСК“ ЕАД, филиал Враца, и Венета Иванова Буковска, за открита разплащателна сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.

7. Решение от 04.04.2019 г. за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Стефка Петкова Горанова.

8. Декларация, подписана от Венета Иванова Буковска, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка лица за подкрепа на независимия кандидат Йордан Иванов Малджански за други цели, освен предвидените в ИК.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Йордан Иванов Малджански като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Венета Иванова Буковска, ЕГН ……….

Цецо Аврамов Спасов, ЕГН ……….

Ангел Цветков Ангелов, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 09.04.2019 в 21:17 часа

Календар

Решения

  • № 1151-МИ / 19.09.2019

    относно: Промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • № 1150-МИ / 19.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 823-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинската избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1149-МИ / 19.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 662-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения