Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалби срещу решение № 86-НС от 24.09.2014 г. и решение № 95-НС от 25.09.2014 г. на РИК – Перник

С придружително писмо вх. № НС-15-254 от 27.09.2014 г. са постъпили са жалби с вх. № 6 и № 7 от 27.09.2014 г. на РИК - Перник, от Юрий Драганов Любенов, представляващ коалиция АБВ „Алтернатива за българско възраждане" - гр. Перник, по пълномощно рег. № 10765/25.08.2014 г., срещу решение № 86-НС от 24.09.2014 г. и № 95-НС от 25.09.2014 г. на РИК - Перник. Към жалбите са приложени само пълномощни в полза на лицето, подписало жалбите и преписи от тях.

Жалбите са подадени в срок и като такива са допустими.

Разгледани по същество, жалбите са неоснователни.

По жалба вх. № 7 от 27.09.2014 г. срещу решение № 86-НС от 24.09.2014 г.

В жалбата се прави оплакване, че решението на РИК е постановено в нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 17, предл. второ и чл. 186, ал. 1 от ИК. Сочи се, че не е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, както неправилно и незаконосъобразно е приела РИК. Жалбоподателят счита, че констатациите на РИК са неверни. Според жалбоподателя е нарушена и разпоредбата на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, доколкото абревиатурата на партията не е призив по смисъла на този текст за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет. Моли атакуваното решение да бъде отменено.

От събраните по преписката материали се установява, че РИК - Перник, е извършила обстойна проверка по сигнал на областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Перник, и е констатирала чрез проверка на място наличието на агитационни материали в полза на коалиция АБВ „Алтернатива за българско възраждане" на посочените в сигнала места, които не отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК - материалът не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на същия.

Изводите в решението за наличие на нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК са правилни и обосновани. Правилно е уважена жалбата на Вяра Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ", и е постановено предприемане на действия по чл. 186, ал. 1 от ИК.

С оглед на изложеното жалбата на Юрий Драганов Любенов срещу решение № 86-НС от 24.09.2014 г. на РИК - Перник, с което е постановено премахване на агитационни материали, поставени между осветителните стълбове на детелината в кв. „Хумни дол" - гр. Перник, следва да бъде оставена без уважение.

 

По жалба вх. № 6 от 27.09.2014 г. срещу решение № 95-НС от 25.09.2014 г.

В жалбата се прави оплакване, че решението на РИК е постановено в нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 17, предл. второ и чл. 186, ал. 1 от ИК. Сочи се, че не е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, както неправилно и незаконосъобразно е приела РИК. Жалбоподателят счита, че констатациите на РИК са неверни. Според жалбоподателя е нарушена и разпоредбата на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, доколкото абревиатурата на партията не е призив по смисъла на този текст за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет. Моли атакуваното решение да бъде отменено.

От събраните по преписката материали се установява, че РИК - Перник, е извършила обстойна проверка по сигнал на областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Перник, и е констатирала чрез проверка на място наличието на агитационни материали в полза на коалиция АБВ „Алтернатива за българско възраждане" на посочените в сигнала места, които не отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК. Правилно е преценено, че винилите с абревиатурата на коалицията представляват предизборна агитация и че материалът не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на същия.

Изводите в решението за наличие на нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК са правилни и обосновани. Правилно е уважена жалбата на Вяра Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ", и е постановено предприемане на действия по чл. 186, ал. 1 от ИК.

С оглед на изложеното жалбата на Юрий Драганов Любенов срещу решение № 95-НС от 25.09.2014 г. на РИК - Перник, с което е постановено премахване на агитационни материали, поставени: на разклона на квартал „Тева", на кръстовището на кв. „Мошино" и на детелината на кв. „Църква" - рекламен винил на коалиция „АБВ", следва да бъде оставена без уважение.

Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2, чл. 186, ал. 1 и §1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 6 и № 7 от 27.09.2014 г. от Юрий Драганов Любенов, представляващ коалиция АБВ „Алтернатива за българско възраждане" - гр. Перник, срещу решение № 86-НС от 24.09.2014 г. и № 95-НС от 25.09.2014 г. на РИК - Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения