Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1158-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“, чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, по реда на чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 209, ал. 1 и § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 ЗОП и Решение № 1098-МИ от 13.09.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“, обявена с решение публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 13.09.2019 г. под № 04312-2019-0003 и в Профила на купувача на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Извършеното разглеждане на постъпилата първоначална оферта и направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД съгласно утвърден доклад на комисията от 20.09.2019 г. и протокол от 19.09.2019 г. с направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД, публикувани в профила на купувача на адрес https://www.cik.bg/bg/zop/38, Централната избирателна комисия

 

І.  О Б Я В Я В А:

 

Класирането на участника по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“

 

I-во място – „Печатница на БНБ“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

 

 

ІІ.  О П Р Е Д Е Л Я:

 

Участника „Печатница на БНБ“ АД за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“.

На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участника в процедурата.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 5 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 ППЗОП протоколът и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения