Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1157-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Зоя Ангелова Христова, представляваща ИК „Димитър Чанков Христов“ срещу Решение № 40-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Поморие, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-335  от 19.09.2019 г. от Зоя Ангелова Христова срещу Решение № 40-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Поморие, област Бургас, която е препратена по компететност  от ОИК.

С Решение № 40-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Поморие  е отказала да регистрира Инициативен комитет в състав - Зоя Ангелова Христова, Христо Илиев Юрданов и Методи Митков Янев за издигане на кандидатурата на Димитър Чанков Христов за участие в изборите за общински съветници в община Поморие, насрочени за 27 октомври 2019 г. Основание за отказа е, че в рамките на предоставения срок представителят на Инициативния комитет не е отстранил установените при подаване на заявлението за регистрация в ОИК - Поморие непълноти, а именно в рамките на работното време на 16.09.2019 г.

Жалбоподателят твърди, че срокът за изпълнение на дадените указания  за отстраняване на непълноти - да се представи удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК на името на лицето, представляващо комитета е абсолютно невъзможен. В допълнение сочи, че в заявлението за регистрация на ИК е посочен входящ номер в банка за издаване на удостоверението.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 40-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Поморие и да бъде допуснато прилагането на удостоверение по чл. 153, ал .4, т. 6 ИК, издадено на 17.09.2019 г.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия, ведно със становище на издателя на акта. В становището се казва, че на основание чл. 154, ал. 1 и ал. 2 ИК общинската избирателна комисия правилно и законосъобразно е отказала регистрация на Инициативния комитет и че следва жалбата да се остави без уважение.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.

От представения входящ регистър на партиите и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е видно, че под № 003-МИ на 16 септември 2019 г. в 17,00 ч. ОИК – Поморие е приела от Зоя Ангелова Христова, като представляваща Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник – Димитър Чанков Христов заявление за регистрация на инициативния комитет.

 При приемането на заявлението в графа шеста „Забележки“ на регистъра е вписано да се представи банкова сметка на името на лицето, представляващо Инициативния комитет. Посочени са дата и час на забележката – „16.09.2019 г., 17 h“, след което в графата се съдържа запис „не беше представено“.

Към преписката е представено и удостоверение с изх. № 519 от 17.09.2019 г., което удостоверява, че на 17.09.2019 г. е открита сметка в „Банка ДСК“ ЕАД на името на Инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

От така изложената фактическа обстановка се установява, че заявлението и приложените към него документи са постъпили в общинската избирателна комисия към крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети, а именно на 16.09.2019 г., 17,00 ч. Общинската избирателна комисия е била в невъзможност за даване на указание за отстраняване на установената непълнота – липса на удостоверение по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК. Нормата на чл. 154, ал. 1 ИК изисква констатираните непълноти да бъдат отстранени не по-късно от крайния срок за регистрация. Същият е бил изтекъл към момента на констатиране на непълнотата. В заявлението изрично е вписано, че към 17,00 ч. на 16.09.2019 г. удостоверението за банкова сметка не е било представено. Доводът, че срокът е бил невъзможен за изпълнение е неоснователен, тъй като заявителят е представил заявлението и документите за регистрация непосредствено преди изтичане на крайния срок за това.

Обстоятелствата, че Инициативният комитет е подал заявление за удостоверение в съответната банка към крайния срок за регистрация на Инициативния комитет в ОИК, което е отбелязано във входящия регистър, както и че удостоверението е представено на 17.09.2019 г. не санират допуснатата непълнота. Срокът по чл. 154, ал. 1, изр. второ ИК е преклузивен, което обосновава и законосъобразността на обжалваното решение.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Зоя Ангелова Христова като представляваща ИК „Димитър Чанков Христов - независим“  срещу Решение № 40-МИ от 16 септември 2019 г. на Общинска избирателна комисия – Поморие, област Бургас.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Поморие.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез  ОИК – Поморие  в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения