Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1157-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Симеонов Симеонов – председател на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 743-НС от 20 август 2014 г. на Централната избирателна комисия, срещу Волен Сидеров – председател на ПП „Атака“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 727-НС от 19 август 2014 г. на Централната избирателна комисия

По електронната поща е постъпила жалба от  Валери Симеонов - председател на КП „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", с входящ № НС-10-76 от 26.09.2014 г. Оригиналът на жалбата е получен по куриер на 27.09.2014 г. и е подписан собственоръчно от жалбоподателя.

Жалбоподателят твърди, че в предаването „Още от деня", излъчено по програма „БНТ 1" на 24.09.2014 г. лидерът на ПП „Атака" Волен Сидеров е отправил срещу него поредица от лъжи, клевети и обидни квалификации, изразяващи се в: обвинения в корупция, злоупотреба с власт, укриване на доходи и рекет над кметове и общини. Жалбата е за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс, забраняващ разпространяването на агитационни материали, накърняващи добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители.

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна, тъй като посочените от жалбоподателя обвинения в корупция, злоупотреба с власт, укриване на доходи и рекет действително са изказани от г-н Волен Сидеров и те представляват внушения, послания и призиви, накърняващи честта и доброто име на друг кандидат, явяващ се политически конкурент на изказващия се.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за извършено нарушение на чл. 183 ал. 4 от ИК.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „за" проекта на решение за установяване на нарушение гласуваха 7 членове на ЦИК - Цв. Томов, Ем. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, М. Бойкинова и И. Ивков, а „против" - 10 членове на ЦИК - Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ер. Чаушев, Ив. Грозева, С. Солакова, И. Алексиева, В. Пенев и Т. Цанева.

 

Предвид горното и на основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ и чл. 112 от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения