Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1155-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“, срещу Решение № 43-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-112 от 19.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров срещу Решение № 43-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Етрополе, Софийска област.

С Решение № 43-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Етрополе е отказала да регистрира партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на община - Етрополе, насрочени за 27 октомври 2019 г. Основание за отказа е, че представителят на партия „Атака“ не е отстранил установените при подаване на заявлението за регистрация в ОИК - Етрополе непълноти в указания от комисията срок, а именно до 16,30 ч. на 16 септември 2019 г.

Жалбоподателят твърди, че указания за непълноти в заявлението на партия „Атака“ за регистрация за участие в изборите за кмет на Община Етрополе, са дадени на пълномощника на партията Маргарита Николова Цанова на 16 септември 2019 г. в 15,30 ч., като определен срок до 16,30 ч. без да е съобразено, че срокът за регистрация в общинската избирателна комисия на партия, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети изтича в 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. В допълнение счита, че общинската избирателна комисия не е провела обсъждане в подкрепа или не на предложения проект за решение за отказ от регистрация на партия „Атака“ в изборите.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 43-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе като неправилно, необосновано и нецелесъобразно. Сочи като основание за отмяна противоречие с материалния закон и съществени нарушения на административно-производствените правила.

Централната избирателна комисия изиска от общинската избирателна комисия преписката по приемане на Решение № 43-МИ от 16.09.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.

От представения входящ регистър на партиите и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е видно, че под № 14 на 16 септември 2019 г. в 15,20 ч. ОИК – Етрополе е приела от Маргарита Николова Цанова, като пълномощник на Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“ заявление за регистрация на партията.

 При приемането на заявлението в графа шеста „Забележки“ на регистъра е вписано, че заявлението е без означение на общината, за която се иска регистрация в ОИК и че се представят незаверени цветни ксероксни копия, а не оригинали на заявлението и описаните в графа пета „Приложени документи“ доказателство. Липсва и оригинален печат на партията, а също в частта от заявлението за представените документи не са описани същите, каквото е изискването на чл. 147, ал. 5 ИК.

В тази връзка на пълномощника на партия „Атака“ е дадено указание да отстрани нередовностите в срок до 16,30 ч. на 16 септември 2019 г., с указание, че в случай че същите не бъдат отстранени ОИК – Етрополе ще откаже исканата регистрация.

При докладването на заявлението на партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на община на заседанието от 16.09.2019 г. Общинската избирателна комисия не е провела обсъждане в подкрепа или не на предложения проект за решение за отказ на регистрацията на партия „Атака“ в изборите. В тази връзка не може да се направи извод какво е мотивирало приемането на решението за отказ.

Целта на предоставянето на срок за отстраняване на нередности и непълноти в подадените документи за участие в изборите, е да осигури възможност на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да ги отстранят и да вземат участие в изборния процес.

Видно от вписаното във входящия регистър за регистрация на партии и коалиции в ОИК – Етрополе, предоставеният срок на партия „Атака“, е очевидно недостатъчен за отстраняването на непълнотите и грешките, с оглед на което същите са били неизпълними. Общинска избирателна комисия – Етрополе е следвало да предостави срок до крайния час на регистрация на партии и коалиции на 16 септември 2019 г., което би позволило на представителя на партия „Атака“ да отстрани непълнотите в заявлението.

На основание изложеното по-горе неправилно и незаконосъобразно ОИК – Етрополе е отказала регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на община - Етрополе.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 43-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Етрополе.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Етрополе за ново произнасяне по заявлението за регистрация на партия „Атака“ за изборите за кмет на община -  Етрополе на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения