Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1155-МИ
София, 12 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от община Трявна, представлявана от Георги Пенчев Пенчев за кмет на община Трявна съгласно заповед № 443 от 19.09.2011 г. на кмета на Трявна, срещу решение № 136 от 05.10.2011 г. на ОИК – Трявна

Постъпила е жалба с вх. № М-576 от 10.10.2011 г. на ЦИК от община Трявна представлявана от Георги Пенчев Пенчев за кмет на община Трявна съгласно заповед № 443 от 19.09.2011 г. на кмета на Трявна, срещу решение № 136 от 05.10.2011 г. на ОИК - Трявна. Жалбата е постъпила по пощата и носи пощенско клеймо с дата 07.10.2011 г.
Обжалва се решение № 136 от 05.10.2011 г. на ОИК - Трявна, с което въз основа на жалба от местна коалиция „Синята коалиция" на основание чл. 134, ал. 7 от ИК поради нарушение на чл. 134, ал. 5 от ИК ОИК - Трявна, задължава кмета на община Трявна да премахне агитационните материали на ПП „ГЕРБ", съдържащи лика и имената на Деница Боянова Кънева.
В жалбата се изтъква, че не са налице изискванията на чл. 134, ал. 5 от ИК, който забранява използването на агитационни материали, застрашаващи живота и здравето на хората, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Посочва се, че включването в списъка за кандидатите за общински съветници на ПП „ГЕРБ" в гр. Трявна на Деница Боянова Кънева е доброволен избор и е резултат на отношенията между нея и ПП „ГЕРБ". Заличаването на Деница Кънева от списъка на кандидатите е резултат от нейно доброволно волеизявление. Ето защо не е налице хипотезата на чл. 134, ал. 5 от ИК за уронване престижа, накърняване честта и доброто име на кандидатите. Агитационните материали, свързани с Деница Кънева, са поставени на определените от кмета на общината места и в правомощията на ПП „ГЕРБ" е да определи кои снимки да бъдат поставени на техните предизборни материали и кои да бъдат заличени. Без значение е роднинската връзка на Деница Кънева с кандидат на местна коалиция „Синята коалиция".
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество основателна. Кметът на общината, респективно определеният за изпълняващ тази длъжност, се явява лице, имащо правен интерес от обжалване на решението. Действително правилни са доводите, изложени от кмета на общината, че дадена политическа сила сама може да определи какви снимки и на кои лица да бъдат поставени в нейни предизборни материали. Това с нищо не накърнява интересите на други кандидати и лица. Снимките са поставени със знанието и съгласието на лицата на съответния агитационен материал.
Постъпило е становище от ОИК - Трявна, по жалбата на и.д. кмета на община Трявна, в което се излагат съображения за неоснователността на същата, както и за това, че на първо място жалбата се явява недопустима, тъй като е подадена от лице, което не е активно легитимирано да подава такава жалба, на второ място - е неоснователна.
При това положение, след като ПП „ГЕРБ" - гр. Трявна, е поставила снимки с лика на Деница Боянова Кънева на определените със заповедта на кмета места, с нищо не е нарушена нормата на чл. 134, ал. 5 от ИК. Ето защо жалбата се явява неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 136 от 05.10.2011 г. на ОИК - Трявна, с което се задължава кметът на община Трявна да премахне агитационните материали на ПП „ГЕРБ", съдържащи лика и имената на Деница Боянова Кънева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения