Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1154-ЕП
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-14-92 от 19.08.2019 г. от Нуридин Исмаил – кмет на община Хитрино, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се на ул. „Възраждане“ № 45, на трети етаж в стая № 307 в основната сграда на общинска администрация – Хитрино, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на  Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим в деня след приключване на изборите за общински съветници и за кметове и в деня след произвеждане на евентуален втори тур за поставяне на чувалите и изборните документи.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в на трети етаж в стая № 307 в основната сграда на общинска администрация – Хитрино, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на  Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в деня след приключване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и в деня след произвеждане на евентуален втори тур за поставяне на чувалите и изборните документи.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Помещението да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения