Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1152-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 25 (25-1) от 29.09.2014 г. от сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", представлявана от Адриан Станев Боянов, чрез пълномощника Радослав Георгиев Георгиев, регистрирана с Решение на ЦИК № 956-НС от 17.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Адриан Станев Боянов, в полза на Радослав Георгиев Георгиев - упълномощен представител и пълномощно, в полза на 58 (петдесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 25 (25-1) от 29.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 58 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Калоян Николов Кацин
2.      Михаил Йорданов Яков
3.      Петра Прокопова Христова
4.      Павел Йорданов Петров
5.      Йордан Тасев Йорданов
6.      Петя Александрова Алексиева
7.      Мая Александрова Александрова
8.      Александър Истилянов Алексиев
9.      Яна Огнянова Панова
10.   Стефка Евлогиева Младенова
11.   Красимир Светославов Иванов
12.   Невена Петрова Иванова
13.   Елена Георгиева Савова
14.   Габриела Методиева Петрова
15.   Мартина Володиева Йорданова
16.   Илия Евлогиев Крумов
17.   Димитрина Петрова Крумова
18.   Елица Илиева Крумова
19.   Васил Николов Грудев
20.   Нено Любенов Георгиев
21.   Кателина Борисова Маркова
22.   Мирка Стоянова Атанасова
23.   Борислав Борисов Николов
24.   Владимир Стоилов Чаушев
25.   Лилия Кирилова Адамова
26.   Емилия Николова Петрова
27.   Петър Марков Манчев
28.   Иво Ивов Стоилов
29.   Иван Ганчов Вълчов
30.   Николай Ненов Георгиев
31.   Бойко Георгиев Адамов
32.   Тодорка Василева Рангелова
33.   Таня Петрова Тончева
34.   Рангел Кръстев Рангелов
35.   Младен Славейков Найденов
36.   Зоя Александрова Козарева
37.   Даниел Първанов Рангелов
38.   Лилия Вангелова Георгиева
39.   Илиян Йорданов Яков
40.   Димчо Иванов Рангелов
41.   Николай Георгиев Симеонов
42.   Илияна Илиева Петрова
43.   Паскал Кирилов Георгиев
44.   Михаил Антонов Мустафов
45.   Георги Стоянов Георгиев
46.   Димитър Николов Тодоров
47.   Минка Милева Димитрова
48.   Йордан Михайлов Яков
49.   Тодор Димитров Димитров
50.   Елена Дианова Димитрова
51.   Емил Вергилов Велев
52.   Габриел Аелксандров Симиджийски
53.   Мая Милкова Георгиева
54.   Петър Илиев Димитров
55.   Аспарух Петров Димитров
56.   Александър Георгиев Илиев
57.   Юлия Стефанова Стефанова
58.   Илиянка Илиева Стоянова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения