Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1151-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-113/19.09.2019 г. от Боряна Методиева – председател на областен съвет на ДПС – Перник, с искане за промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 774-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Николина Гочева Нейчева – секретар на ОИК – Ковачевци, да бъде назначен Стаменко Асенов Николов.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Костадинова Николова за освобождаването й като секретар на ОИК – Ковачевци, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стаменко Асенов Николов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Ковачевци, област Перник, Николина Гочева Нейчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Ковачевци, област Перник, Стаменко Асенов Николов, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

                                                        


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

774-МИ/

1163-МИ/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения