Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1151-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-113/19.09.2019 г. от Боряна Методиева – председател на областен съвет на ДПС – Перник, с искане за промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 774-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Николина Гочева Нейчева – секретар на ОИК – Ковачевци, да бъде назначен Стаменко Асенов Николов.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Костадинова Николова за освобождаването й като секретар на ОИК – Ковачевци, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стаменко Асенов Николов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Ковачевци, област Перник, Николина Гочева Нейчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Ковачевци, област Перник, Стаменко Асенов Николов, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

                                                        


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

774-МИ/

1163-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения