Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 115-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Минчо Христов Куминев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Бойко Александров Младенов, за издигане на Минчо Христов Куминев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Бойко Александров Младенов, Бойко Георгиев Никифоров, Ценка Иванова Калева, Марийка Иванова Стефанова и Даян Валериев Тачев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 5 от 09.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение от 3 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Минчо Христов Куминев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

2. Решение от 3 април 2019 г. за определяне на лицето, което да го представлява – Бойко Александров Младенов.

3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 5 бр.

4. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 5 бр.

5. Вносна бележка от 08.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

6. Банково удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД, от 04.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;

7. Заявление от лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Бойко Александров Младенов.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Минчо Христов Куминев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Бойко Александров Младенов, ЕГН ……….

Бойко Георгиев Никифоров, ЕГН ……….

Ценка Иванова Калева, ЕГН ……….

Марийка Иванова Стефанова, ЕГН ……….

Даян Валериев Тачев, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения