Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1148-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Жалба от Господин Тончев Тонев, представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ срещу
Решение № 50-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-110 от 18.09.2019 г. от Господин Тончев Тонев, представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ срещу Решение № 50-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Пазарджик.

С обжалваното решение ОИК – Пазарджик е отказала да регистрира партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г., като мотивите за отказ за регистрация на партията са, че липсва печат на партията върху подаденото заявление, както и че след дадени по телефона указания за отстраняване на тази нередовност, със срок на изпълнение не по-късно от 17,00 ч. на 16.09.2019 г., тези указания не са изпълнени.

Жалбоподателят счита, че гореописаното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, постановено в противоречие с материалноправните норми и моли ЦИК да го отмени като такова. Счита, че изложените мотиви в обжалваното Решение № 50-МИ/16.09.2019 г. на ОИК – Пазарджик са незаконосъобразни, тъй като в Изборния кодекс не съществува изискване за полагане на печат на партията в заявлението, подавано в ОИК за регистрация на политическа партия, като такова задължение не се съдържа и в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, определящо реда и правилата за регистрация на политически субекти в ОИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Излага аргументи, че заявлението за регистрация съдържа всички  реквизити, определени в чл. 147, ал. 3 и ал. 4 ИК и в Раздел ІІІ, т. 1 и т. 2 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и документите, относими към обжалваното решение, счита че жалбата е основателна и обжалваното решение следва да се отмени, като незаконосъобразно. Централната избирателна комисия счита, че са спазени всички изисквания на чл. 147, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 ИК и Раздел ІІІ, т. 1, т. 2 и т. 3 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г., относно реда и правилата за регистрация на политическа партия  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като заявлението съдържа предвидените в горните разпоредби реквизити.

В разпоредбата на чл. 147, ал. 3 ИК законодателят е предвидил за регистрация на политическа партия в ОИК за местни избори представеното заявление да е подписано от представляващия партията или от изрично упълномощено за това лице, какъвто в настоящия случай е Панайот Борисов Ляков, който лично е подписал заявлението. Съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 4 ИК същото следва да съдържа пълното или съкратено наименование на политическата партия за изписване в бюлетината, посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацята, както и адрес, телефон и лице за контакт. Всички тези изискуеми реквизити се съдържат в заявлението за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“, подадено в ОИК – Пазарджик. Приложено е и пълномощно на подаващия заявлението, съобразно изискването чл. 147, ал. 5, т. 3 ИК.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Пазарджик е отказала да регистрира партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в община Пазарджик, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 50-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Пазарджик.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Пазарджик за ново произнасяне по заявлението за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения