Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1148-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-12) от 30.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 9 септември 2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Дафинка Георгиева Нешева, изрично упълномощена от Бистра Тодорова Иванова, в полза на 59 (петдесет и девет) лица, упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива" и списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 9 (9-12) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 58 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице е регистрирано като наблюдател и има издадено удостоверение.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Йордан Маринов Атанасов
2. Бисер Тодоров Кирилов
3. Валентин Димитров Марков
4. Петър Стефанов Петров
5. Димитър Георгиев Дачев
6. Боян Стефанов Терзиев
7. Веселин Илиев Ганчев
8. Ангел Валентинов Димитров
9. Силвия Лазарова Пъклева
10. Ива Иванова Бенчева
11. Стефан Мирославов Ивов
12. Боянка Димитрова Асенова
13. Петър Иванов Асенов
14. Мишела Манфред Германова
15. Иванка Иванова Симеонова
16. Николина Александрова Йорданина
17. Анастасия Георгиева Малинова
18. Радка Георгиева Ценова
19. Любен Петков Горанов
20. Мирослав Бориславов Тасев
21. Ваня Иванова Деянова
22. Кристиян Стефанов Николов
23. Емил Ангелов Любенов
24. Антоанета Кирилова Стойчева
25. Нацко Стаменов Захариев
26. Петър Кирилов Стойчев
27. Нино Димитров Георгиев
28. Кристиян Димитров Александров
29. Деизи Джуд Иса
30. Камелия Маринова Лисева
31. Юлия Благоева Георгиева
32. Димитър Станимиров Андреев
33. Станимир Димитров Андреев
34. Марин Пламенов Станоев
35. Виктория Сесар Кирос
36. Благой Иванов Ангелов
37. Георги Николов Шанев
38. Емил Бориславов Илиев
39. Дора Георгиева Иса
40. Пламен Николов Матеев
41. Петко Кирилов Георгиев
42. Любомир Богомилов Иванов
43. Вася Николова Василева
44. Людмила Иванова Иванова
45. Йоанна Георгиева Василева
46. Владимир Найденов Ганчев
47. Иван Сталинов Филипов
48. Невена Петрова Ковачева
49. Невяна Ангелова Матеева
50. Тихомира Ангелова Граматикова
51. Венцислав Кирилов Будинов
52. Николай Пламенов Матеев
53. Васил Антониев Димитров
54. Борислав Димитров Митров
55. Венета Стаменова Ненчева
56. Красимира Василева Кирова
57. Диана Георгиева Василева
58. Аспарух Стоилов Евгениев

Отказва да регистрира като наблюдател Петър Цветанов Белоев, ЕГН ..., който има вече регистрация като наблюдател от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива".

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1838-НС / 29.03.2023

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения