Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1147-МИ
София, 17 май 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Враца, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-12 от 13.05.2022 г. от Борислав Константинов Банчев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за промени в състава на ОИК – Враца. Към предложението е приложено и заявление от Албена Каменова Николова, секретар на ОИК – Враца, за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК и заверено копие от пълномощно № 112 от 07.08.2019 г. в полза на Борислав Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Враца, област Враца, Албена Каменова Николова, ЕГН ……………….., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения