Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1147-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Жалба от ПП „ВМРО БНД“ - Петрич, област Благоевград, представлявана от Велик Илиев Гогов – упълномощен представител

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-106 от 17.09.2019 г. от ПП „ВМРО БНД“ - Петрич, област Благоевград, чрез упълномощения представител  Велик Илиев Гогов срещу:

Решение № 014-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 015-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 019-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 020-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 021-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 031-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 032-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 033-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 037-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 038-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 039-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 040-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 041-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 045-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 046-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 050-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 051-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич;

Решение № 052-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.

С описаните по-горе решения Общинска избирателна комисия – Петрич, е регистрирала различни политически субекти за участие в изборите за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на територията на община Петрич.

Жалбоподателят счита, че обжалваните решения са незаконосъобразни, тъй като според него заявленията за регистрация въз основа на които те са взети, не съдържат необходимите реквизити, съобразно разпоредбите на чл. 147 от Изборния кодекс и изричните указания на ЦИК, тъй като в утвърдения образец (Приложение № 44-МИ) на заявление до ОИК за регистрация на партиите и коалициите, утвърден с Решение № 615-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК изрично е посочено, че заявленията следва да се подпишат и върху подписа да се положи печат на партията/коалицията, ако има такъв. Счита, че всички партии, които са регистрирани с обжалваните решения разполагат с печат, тъй като са били длъжни да представят образец от същия при регистрацията им в ЦИК - Решение № 706-МИ/23.08.2019 г. на ЦИК. В жалбата се твърди, че по-голямата част от заявленията са без изискуемите печати, което според жалбоподателя е сериозен пропуск, създаващ предпоставки за подаване на заявления, които не произлизат от съответните партии на централно ниво.

Твърди се също така, че заявленията страдат и от други пороци, като например подаването им от пълномощници, които не са изрично упълномощени за регистрацията на партиите за конкретния тип избори. Изказват се предположения, че заявленията страдат и от други пороци, които не могат да опишат, тъй като нямат достъп до тях.

Прави се искане ЦИК да извърши проверка на заявленията за регистрация, въз основа на които са постановени описаните в жалбата решения и в случай, че ЦИК установи неточности, същите да бъдат отменени.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Петрич всички относими документи по преписките за постановяване на обжалваните решения. След като се запозна с тях намира, че жалбата в частта й срещу Решение № 014-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 015-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 019-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 020-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 021-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 031-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 032-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич и Решение № 033-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена, тъй като същата е подадена извън тридневния срок за обжалване.

Гореописаните решения са постановени на 13 септември 2019 г., а жалбата е постъпила в ЦИК на 18 септември 2019 г., тоест след предвидения в закона тридневен срок за обжалване.

Жалбата в частата й срещу Решение № 037-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 038-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 039-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 040-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 041-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 045-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 046-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 050-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 051-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич и Решение № 052-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич също следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е подадена от лице без правен интерес от обжалването, каквато е константната практика на Върховен административен съд. Наличието на правен интерес е задължителна предпоставка за разглеждане на съответната жалба, а в случая такъв не е налице, тъй като решението е за регистрация на съответните правни субекти за участие в избори, а не за отказ за регистрация, който единствено може да бъде обжалван и то от правния субект, по отношение на който същият е постановен.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „ВМРО БНД“ - Петрич, област Благоевград, представлявана от  Велик Илиев Гогов – упълномощен представител срещу: Решение № 014-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 015-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 019-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 020-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 021-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 031-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 032-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 033-МИ/13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 037-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 038-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 039-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 040-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 041-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 045-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 046-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 050-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 051-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич; Решение № 052-МИ/15.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.

Решението подлежи на обжалване пред Благоевградския Административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок.                                            


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения