Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1146-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ за участие наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 16 (16-1) от 29.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", представлявана от Петър Владиславов Славов - управител, подадено от упълномощения представител Здравко Валериев Боджов, регистрирана с Решение № 930-НС от 13 септември 2014 г. неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени (Приложение № 29-НС от изборните книжа): пълномощно от Здравко Валериев Боджов в полза на 95 (деветдесет и пет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 34 от 26.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", и на лицата в управителните органи на фондацията.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 95 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Ангелина Желязкова Кукова
2. Делян Йорданов Куртев
3. Станка Георгиева Стоянова
4. Димитринка Андонова Карагенова
5. Янка Куртева Трифонова
6. Радостин Тодоров Тодоров
7. Лиляна Колева Стоянова
8. Иванка Йорданова Димитрова
9. Любозар Андонов Любчев
10. Деян Тодоров Тодоров
11. Йовка Иванова Димитрова
12. Марина Дончева Тодорова
13. Георги Тенев Гюзелев
14. Веселина Стратева Жекова
15. Цонка Василева Михалева
16. Стоянка Стоянова Кондова
17. Иванка Тенева Славова
18. Недка Василева Маринова
19 Йорданка Сталинова Пеева
20. Слав Монев Василев
21. Янка Колева Стефанова
22. Къна Георгиева Колева
23. Калинка Дончева Георгиева
24. Недялка Николова Тодорова
25. Янко Полихронов Симов
26. Кина Йорданова Грошева
27. Анка Антова Мурзова
28. Тодорка Божилова Неделчева
29. Борис Димитров Йорданов
30. Росен Крайчев Михов
31. Йордан Йорданов Димитров
32. Станка Иванова Димитрова
33. Иван Павлов Костов
34. Галина Деянова Георгиева
35. Данка Генчева Иванова
36. Таня Димова Вълчева
37. Гергана Георгиева Гьонова
38. Денка Петкова Златева
39. Стефка Недкова Димова
40. Незабравка Илиева Жабова
41. Пламена Стефанова Иванова
42. Симеон Николаев Шопов
43. Галина Славчева Динева
44. Галин Койчев Лалев
45. Тодор Димитров Сурчев
46. Пенка Няголова Крълева
47. Пена Иванова Михова
48. Стефка Йорданова Михова
49. Петър Стоянов Димов
50. Роза Иванова Кисьова
51. Маргарита Иванова Христова
52. Динко Славов Динев
53 Костадин Атанасов Костадинов
54. Никола Динков Табанов
55. Тодор Дончев Желязков
56. Иван Александров Иванов
57. Марияна Славчева Димитрова
58. Димо Колев Димов
59. Алекси Колев Костадинов
60. Мариела Александрова Иванова
61. Иван Йорданов Жабов
62 Виолина Александрова Иванова
63. Слав Стайков Славов
64. Ваня Георгиева Славова
65. Стефан Тенев Тенев
66. Деян Иванов Славов
67. Иван Иванов Иванов
68. Иван Петров Иванов
69. Мариян Илиев Кръстев
70. Станимир Костадинов Кръстев
71. Добрин Николаев Добрев
72. Росен Стефанов Йорданов
73. Кольо Василев Кабранев
74 Звездомир Димитров Михалев
75. Марио Имрих Динев
76. Георги Желязков Петков
77. Диян Иванов Димов
78. Христо Койчев Михов
79. Петко Добринов Юнгарев
80. Борислава Даниелова Григорова
81. Лучия Иванова Иванова
82. Дарина Димитрова Трендафилова
83. Боряна Венкова Борисова
84. Йордан Фердов Кирилов
85. Поликсения Христова Никифорова
86. Катя Благоева Конова
87. Цветанка Иванова Дочева
88. Ростислава Иванова Петкова
89 Емил Емилов Горанов
90. Георги Иванов Банов
91. Людмил Димитров Димитров
92. Милена Стоилкова Велинова
93. Лидия Христова Атанасова
94. Емил Георгиев Дамянов
95. Свобода Маринова Янакиева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения