Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1146-МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ” и представляващ коалицията, срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-609 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което общинската избирателна комисия е уважила жалба вх. № 105 от 07.10.2011 г. до ОИК - Ямбол,подадена от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за нарушение на правилата за разпространяване на агитационните материали от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ". С решението си ОИК - Ямбол, е приела, че е налице нарушение на правилата за разпространение на агитационни материали от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" по отношение на билборд над кафене „Пето авеню" в гр.Ямбол на кандидата за кмет на коалицията; три постера на кандидата за кмет Георги Веселинов Зафиров, поставени на витрината на офиса на коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" - бивше кино „Н. Й. Вапцаров" в гр. Ямбол, както и за поставени плакати по ул. "Раковска" и ул. "Търговска" върху дърветата в противоречие със заповед № РД02/0484 от 08.09.2011 г. на кмета на община Ямбол. Със същото решение ОИК - Ямбол, на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е указала на кмета на община Ямбол да премахне посочените агитационни материали, поставени в нарушение на ИК и заповед № РД02/0484 от 08.09.2011 г. на кмета на община Ямбол. Във връзка с правомощията си по чл. 300 от ИК ОИК - Ямбол, е взела и решение председателят на комисията да състави АУАН за допуснатите нарушения.
В жалбата са развити съображения за неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че ОИК - Ямбол, не се е съобразила с обстоятелството, че постерите представляват едно пано, оспореното решение е постановено при липса на фактически мотиви, както и че не е направена подробна проверка по отношение на претендираните нарушения.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 07.10.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство.
По преписката са приложени копия на посочените по-горе агитационни материали, от които е видно, че съдържанието на същите е в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, тъй като информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационните материали, както и част от същите не съдържат задължителната информация „купуването и продаването на гласове е престъпление". От представения протокол № 33 от 07.10.2011г. на ОИК - Ямбол, се установява, че обжалваното решение е постановено след извършена проверка от комисията на посочените в жалбата места, която проверка е установила нарушението на чл. 134, ал. 2 от ИК. В протокола се съдържат подробни съображения за поставянето на агитационни материали не на определените от кмета места, както и по отношение на обстоятелството, че агитационните материали са поставени в нарушение на ИК, поради което и атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е законосъобразно, обосновано и правилно и следва да бъде оставено в сила. В допълнение следва да се отбележи, че описание на конкретното нарушение, от кого е извършено, къде и кога е предмет на административно-наказателното производство по издаване на АУАН за извършеното административно нарушение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалба от Георги Веселинов Зафиров -кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" и представляващ коалицията, срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения