Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1145-МИ
София, 19.09.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-339/18.09.2019 г. от Йордан Василев Попов – председател на Общински съвет на БСП – Куклен и представляващ коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 777-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Елена Костадинова Николова – член на ОИК – Куклен, да бъде назначен Димитър Иванов Пампулов.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Костадинова Николова за освобождаването й като член на ОИК – Куклен; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Иванов Пампулов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Елена Костадинова Николова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Димитър Иванов Пампулов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения