Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1144-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 (26-3) от 30.09.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез Георги Ленков Балчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 997-НС от 19 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Ленков Балчев в полза на 48 (четиридесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 26 (26-3) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 47 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 47 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Иван Георгиев Гълев
2. Иван Димитров Янушев
3. Димитър Генчев Танев
4. Костадин Веселинов Марков
5. Васил Атанасов Динков
6. Стефан Димитров Пейковски
7. Мария Стефанова Костадинова
8. Недялка Тодорова Козарева
9. Владимир Антонов Димитров
10. Рашко Петров Джинин
11. Веска Георгиева Семерджиева
12. Георги Василев Семерджиев
13. Румяна Иванова Пейковска
14. Стeлян Янакиев Костадинов
15. Иван Атанасов Калинов
16. Златка Иванова Балабанова
17. Лиляна Георгиева Кавръкова
18. Радослав Георгиев Шкретов
19. Веско Петров Кръстанов
20. Феня Веселинова Генова
21. Йорданка Димитрова Кушлева
22. Силвия Георгиева Христова
23. Калина Атанасова Стаматова
24. Костадин Михайлов Аргиров
25. Мария Костадинова Аргирова
26. Верка Томова Пенчева
27. Слави Иванов Тодоров
28. Светлана Иванова Гълева
29. Димитър Ангелов Генов
30. Диана Вълкова Гривова
31. Валентин Илиев Димитров
32. Живка Стефанова Балабанова
33. Веселин Костадинов Марков
34. Иван Иванов Цветков
35. Александър Николаев Пенев
36. Веселин Евгениев Генов
37. Иван Стефанов Балабанов
38. Атанаска Николова Дамянова
39. Атанас Иванов Дамянов
40. Калина Георгиева Лулова
41. Тодор Василев Лазаров
42. Стоян Атанасов Запрев  
43. Емил Антонов Башев
44. Петър Димитров Димов
45. Елена Пандева Чопакова
46. Емануил Любомиров Николов
47. Христо Николов Манчев 

Отказва да регистрира като наблюдател Николай Йорданов Пенев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" в РИК в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения