Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1144-ПВР/МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Филип Филипов и Петър Батев – представляващи коалиция „ПРОМЯНА”, регистрирана в ОИК – Ботевград, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпила е жалба вх. № М-630/11.10.2011 г. от местна коалиция „ПРОМЯНА", регистрирана в ОИК - Ботевград, Софийска област, за избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., представлявана от Филип Филипов и Петър Батев. В жалбата се иска смяна на председателя на ОИК - Ботевград, за неизпълнение на Решение на ЦИК № 948-МИ от 28 септември 2011 г., изразяващо се в неуведомяване на коалицията и кандидата й за кмет на с. Скравена в указани срокове за решението. Твърди се, че без знание на коалицията ОИК е обжалвал пред ВАС решението на ЦИК, както и че ОИК - Ботевград, е отказал на коалицията да й предаде заверен препис от съдебното решение, постановено по жалбата на ОИК - Ботевград, срещу Решение на ЦИК № 948-МИ от 28 септември 2011 г.
Жалбата представлява сигнал за твърдени незаконосъобразни действия и бездействия на председателя на ОИК - Ботевград, с оглед реализиране на правомощията на ЦИК по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК. В преписката по жалбата са налични решение № 159 от 10.10.2011 г. на ОИК - Ботевград; заверени копия от страници № 3 на входящия регистър и стр. № 2 на изходящия регистър, искане вх.№ 33 от 07.10.2011 г., писма изх. № 15 от 06.10.2011 г. и изх. № 16 от 07.10.2011 г. на ОИК - Ботевград, и становище на членовете на ОИК - Ботевград, вх. № 18 от 11.10.2011 г.
Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С Решение № 948-МИ от 28 септември 2011 г. ЦИК отменя решение № 149 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ботевград, с което е заличена регистрацията на Григор Василев Вутов като кандидат за общински съветник в община Ботевград от името на местна коалиция „ПРОМЯНА", извършена с решение № 130-ОС от 19.09.2011 г., и регистрацията му като кандидат за кмет на кметство с. Скравена, община Ботевград, извършена с решение № 128 от 19.09.2011 г. от името на същата коалиция.
Със същото решение ЦИК констатира и обявява за недействи-телна регистрацията на кандидата за общински съветник Григор Василев Вутов от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", извършена с решение № 129 от 19.09.2011 г. на ОИК - Ботевград. Предвидено е за решението да се уведомят ОИК - Ботевград, кандидатът за общински съветник Григор Василев Вутов и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ". Никъде в решението на ЦИК не е посочен срок за уведомяване, както и това, че уведомяването следва да се извърши от ОИК. В този смисъл неоснователни са твърденията в жалбата, че председателят на ОИК не е уведомил коалиция „ПРОМЯНА" и кандидатът й за кмет на с. Скравена за решението на ЦИК. Следва да се има предвид, че решенията на ЦИК са публично достъпни и начинът на съобщаването им е определен в Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК. Отделно от това ОИК е колективен орган и председателят няма задължение в случая да предприема самостоятелно действия от името на комисията.
Видно от представено заверено копие от писмо изх. № 15 от 06.10.2011 г. на ОИК - Ботевград, до Филип Филипов, представляващ местна коалиция „ПРОМЯНА", отразено и на стр. 2 от изходящ регистър на ОИК, ОИК своевременно е уведомила местната коалиция, че от справка в уеб-сайта на ВАС е установено изготвянето на определение № 12531 от 05.10.2011 г. Подаденото искане за издаване от ОИК на заверен препис от определението на ВАС е неоснователно. Общинската избирателна комисия не е компетентна да издава заверени преписи от решения и определния на съдебен орган. В този смисъл правилен е отговорът на ОИК в писмо изх. № 16 от 07.10.2011 г.
Във връзка с гореизложеното ЦИК не констатира извършването на нарушения от страна на председателя на ОИК - Ботевград, Стоян Стоянов Стоянов .
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т.2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-630/11.10.2011 г. от местна коалиция „ПРОМЯНА", регистрирана в ОИК - Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., представлявана от Филип Филипов и Петър Батев, с искане за освобождаване.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения