Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1143 -МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу Решение № 38 от 16.09.2019 г., Решение № 39 от 16.09.2019 г. и Решение № 40 от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-107 от 18.09.2019 г. от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“ срещу решения № 38, № 39 и № 40 от 16.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Свищов, област Велико Търново.

С решения № 38, № 39 и № 40 от 16.09.2019 г. ОИК – Свищов е отказала да регистрира партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства в община Свищов, насрочени за 27 октомври 2019 г. Мотивите за отказа и в трите обжалвани решения са, че липсва представителна власт на заявителя Иван Ангелов Спирдонов.

Жалбоподателят твърди, че и трите решения са неправилни и незаконосъобразни, поради което моли да се отменят и да се постанови решение, с което да се задължи ОИК – Свищов  да регистрира партия „Възраждане“ и за трите вида избор. 

Жалбата е допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес, а разгледана по същество е основателна.

От представеното по преписката пълномощно е видно, че представляващият партия „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов е упълномощил Иван Ангелов Спирдонов с право да представлява партия „Възраждане“ по време на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. пред всички държавни и местни органи, физически и юридически лица на територията на област Велико Търново, вкл. и пред Общинската избирателна комисия – Велико Търново, с всички права по закон, вкл. да регистрира кандидати за кметове и кандидатски листи за общински съветници, да регистрира листи за застъпници и представители, да участва в дейността на съответните органи, да подава и получава всякакви документи, заявления, жалби, сигнали, да обжалва откази и т.н., като пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощеното лице.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Свищов е отказала регистрацията на партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Свищов, област Велико Търново поради което обжалваните решения следва да бъдат отменени.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решения № 38, № 39 и № 40 от 16 септември 2019 г. на ОИК – Свищов.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Свищов за ново произнасяне по заявленията за регистрация на партия „Възраждане“ за изборите за общински съветници и за кметове в община Свищов на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения