Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Марио Киров Рангелов, представител на местна коалиция „Новото време“ и упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу Решение № 80-МИ от 16.09.2019 г., Решение № 81-МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 82-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Червен бряг, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-11-27 от 17.09.2019 г. от Марио Киров Рангелов, представител на местна коалиция „Новото време“ и  упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ (ДПС), една от съставляващите партии в посочената местна коалиция срещу Решение № 80-МИ от 16.09.2019 г., Решение № 81-МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 82-МИ от 16.09.2019 г.  на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Червен бряг, област Плевен.

С Решение № 80-МИ от 16.09.2019 г., Решение № 81-МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 82-МИ от 16.09.2019 г. Общинската избирателна комисия (ОИК) – Червен бряг е отказала да регистрира местна коалиция „Новото време“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметство в община Червен бряг, насрочени за 27 октомври 2019 г. Основание за отказа е, че представеното удостоверение за банкова сметка от представителя на местна коалиция „Новото време“ при подаване на заявлението за регистрация в ОИК е изготвено при неспазване на изискванията на чл.148, ал.5, т.6 ИК.

Жалбоподателят твърди, че посочените решения са незаконосъобразни, приети са при неправилно приложение на материалния закон и са немотивирани и иска да бъдат отменени.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

От представеното Удостоверение от „Търговска банка Д“ АД е видно, че то удостоверява открита банкова сметка на партия „Движение за права и свободи“, една от съставляващите партии в посочената местна коалиция, и е издадено от представител на търговската банка. В тази връзка ОИК-Червен бряг е следвало да даде указание на представителя на местна коалиция „Новото време“ да потвърди писмено, че посочената банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания на местната коалиция.

Целта на предоставянето на възможност за отстраняване на нередности и непълноти в подадените документи за участие в изборите, e да се осигури възможността на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да вземат участие в изборния процес.

Видно от вписаното във входящия регистър на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Червен бряг за регистрация на партии и коалиции заявлението е подадено в срок от представителя на местна коалиция „Новото време“. Общинската избирателна комисия – Червен бряг е следвало да предостави възможност на представителя на местна коалиция „Новото време“ да отстрани непълнотите в заявлението до изтичане на крайния срок за регистрация.

На основание изложеното по-горе неправилно и незаконосъобразно ОИК - Червен бряг е отказала регистрацията на местна коалиция „Новото време“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметство в община Червен бряг.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 80-МИ от 16.09.2019 г., Решение № 81-МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 82-МИ от 16.09.2019 г.  на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Червен бряг, област Плевен като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Червен бряг за ново произнасяне по регистрирането на местна коалиция „Новото време“ за изборите за кмет на община Червен бряг на 27 октомври 2019 г., съгласно указанията в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения