Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1141-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен

Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с писмо вх. № МИ-15-132 от 28.04.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 157 от 26.04.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e констатирала предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Нова Загора, област Сливен, Николай Георгиев Грозев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 157 от 26.04.2022 г. на ОИК – Нова Загора; протокол № 33 от 26.04.2022 г.; препис-извлечение от Акт за смърт № 22 от 25.04.2022 г. на Николай Георгиев Грозев.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения