Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1141-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Симитли, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-109 от 18.09.2019 г. от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“ срещу Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Симитли, област Благоевград.

С Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Симитли  е отказала да регистрира партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства в община Симитли, насрочени за 27 октомври 2019 г. Мотивите за отказа и в трите обжалвани решения са, че липсва представителна власт на заявителя Иван Костадинов Филадов.

Жалбоподателят твърди, че и трите решения са неправилни и незаконосъобразни, поради което моли да се отменят и да се постанови решение, с което да се задължи ОИК – Симитли  да регистрира партия „Възраждане“ и за трите вида избор. 

Жалбата е допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

От представеното по преписката пълномощно е видно, че представляващият партия „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов е упълномощил Иван Костадинов Филадов с право да представлява партия „Възраждане“ по време на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. пред всички държавни и местни органи, физически и юридически лица на територията на община Симитли, вкл. и пред Общинската избирателна комисия – Симитли, с всички права по закон, вкл. да регистрира кандидати за кметове и кандидатски листи за общински съветници, да регистрира листи за застъпници и представители, да участва в дейността на съответните органи, да подава и получава всякакви документи, заявления, жалби, сигнали, да обжалва откази и т.н. Посоченото пълномощно следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощеното лице.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Симитли е отказала регистрацията на партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Симитли, поради което обжалваните решения следва да бъдат отменени.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решения № 24 МИ, № 25 МИ и № 26 МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Симитли.

ВРЪЩА преписките на ОИК – Симитли за ново произнасяне по заявленията за регистрация на партия „Възраждане“ за изборите за общински съветници и за кметове в община Симитли на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения