Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1141-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-20) от 29.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 100 (сто) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-20) от 29.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Цветко Милетиев Цветков
2. Цветана Христова Попова
3. Боян Кирилов Тодоров
4. Ана Димитрова Кирилова
5. Валери Димитров Иванов
6. Георги Красимиров Георгиев
7. Анатоли Найденов Георгиев
8. Валерия Тончова Стоичкова
9. Николета Миткова Тодорова
10. Венелина Йорданова Крачуновска
11. Пламен Иванов Дамянов
12. Кольо Георгиев Сиренярски
13. Галя Спасова Ангелова
14. Илия Петров Желязков
15. Николай Петров Антонов
16. Николай Лазаров Тодоров
17. Ангел Петков Иванов
18. Добрин Славейков Върбанов
19. Данаил Йорданов Александров
20. Петко Николов Конярски
21. Цветелина Тихомирова Коновска
22. Иван Руменов Ценов
23. Иван Недялков Василев
24. Румен Методиев Михайлов
25. Радостин Данаилов Монов
26. Данаил Кирилов Монов
27. Радослав Анатолиев Рашков
28. Албена Каменова Каменова
29. Лариса Красимирова Петкова
30. Ивайло Петров Илиев
31. Виктор Маринов Лазаров
32. Бисерка Ленинова Маринова
33. Катя Алексиева Каменова
34. Незабравка Василева Йолова
35. Росица Рашкова Николова
36. Десислава Иванова Петрова
37. Милчо Горанов Маринов
38. Илонка Стефанова Петкова
39. Ирен Митков Петков
40. Венцислав Петков Младенов
41. Гошо Петков Тодоров
42. Петко Йорданов Лайчев
43. Христо Цветков Тонов,
44. Надежда Тодорова Ангелова
45. Цеко Ангелов Петров
46. Веско Цонков Миков
47. Павлина Емилова Маринова
48. Пенка Борисова Каменова
49. Атанас  Юриев Атанасов
50. Татяня Иванова Йорданова
51. Ивелин Йорданов Славков
52. Ангел Дочев Маринов
53. Мерсяна Вескова Йорданова
54. Анжела Здравкова Николова
55. Цветана Витанова Петрова
56. Веселин Георгиев Илиев
57. Ивалина Кирилова Димитрова
58. Людмил Димитров Кръстев
59. Йордан Петров Маринов
60. Валери Митков Станев
61. Петя Иванова Николова
62. Чавдар Цветанов Иванов
63. Даниел Красимиров Дунчев
64. Албена Красимирова Бориславова
65. Зорница Иванова Тюлбенска
66. Цветан Христов Тимов
67. Николай Йорданов Минков
68. Ценко Илиев Христов
69. Емил Петков Средков
70. Николай Сашов Николов
71. Кирил Валентинов Луканов
72. Гинка Димитрова Бауренска
73. Ваня Росенова  Данчева
74. Денис Емилова Кирилова
75. Павлин Валериев Кузманов
76. Соня Димитрова Врачанска
77. Ангел Нинов Иванов
78. Лазар Димитров Атанасов
79. Цветан Асенов Кунов
80. Петъо Красимиров Стефанов
81. Цветанка Андреева Иславиева
82. Асен Иванов Михайлов
83. Нина Георгиева Нинова
84. Кръстина Горанова Димитрова
85. Бисерка Въткова Александрова
86. Димитринка Маринова Димитрова
87. Цветан Кирилов Петков
88. Снежана Върбанова Петрова
89. Калин Емилов Кирилов
90. Младен Методиев Томов
91. Красимир Александров Пановски
92. Малина Владимирова Диновска
93. Николай Красимиров Стойчовски
94. Красимир Цветанов Сълковски
95. Симеон Данчев Първановски
96. Милка Коцева Цветковска
97. Венелин Бойков Врачовски
98. Крум Радославов Каменов
99. Веселин Иванов Врачовски
100. Цветко Илиев Барфончовски

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения