Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 114-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от Георги Венелинов Георгиев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 3 на 8 април 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.04.2019 г. от СГС – ФО, VI-8 състав, по ф.д. № 831/2013 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Платежно нареждане, издадено от Централна кооперативна банка АД, от 08.04.2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 5. Удостоверение от 05.04.2019 г. на Централна кооперативна банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 6. Удостоверение № 48-00-232 от 05.04.2019 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3813 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 8. Списък на имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия Българско национално обединение, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-13 от 09.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения