Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1138-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-104 от 18.09.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, чрез Полина Цветославова Цанкова-Христова, с искане за промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област, назначена с Решение № 698-МИ от 23 август 2019 г., като на мястото на Йвайло Иванов Германов – зам.-председател на ОИК – Етрополе, да бъде назначена Катя Богомилова Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Ивайло Иванов Германов за освобождаването му като зам.-председател на ОИК – Етрополе; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Богомилова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Етрополе, Софийска област, Ивайло Иванов Германов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Етрополе, Софийска област, Катя Богомилова Иванова, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения