Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1136-МИ
София, 19 април 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-11 от 14.04.2022 г. от Цоло Александров Цолов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Козлодуй. Предлага се на мястото на Петър Матеев Кирилов – член на ОИК, да бъде назначена Соня Йорданова Луканова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Йорданова Луканова; препис-извлечение от акт за смърт на Петър Матеев Кирилов от 12.04.2022 г., издаден въз основа на акт за смърт № 80 от 18.06.2021 г. от община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Петър Матеев Кирилов като член на ОИК – Козлодуй, област Враца, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Козлодуй, област Враца, Соня Йорданова Луканова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения