Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1136-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, назначена с Решение № 245-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е с вх. № ОИК-543/07.09.2011 г. решение № 61 от 31.08.2011 г. на ОИК - Гулянци, с което се предлага на Централната избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев поради неучастие по неуважителни причини в пет поредни заседания на общинската избирателна комисия за периода 19.08.2011 г. до 31.08.2011 г.
Видно от представеният към преписката протокол № 8 от 31.08. 2011 г., Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев не са участвали в заседанието на ОИК - Гулянци, след проверка на изискуемия кворум, председателя на ОИК е констатирал, че присъстват 15 от общо 17 члена на комисията. На заседанието е предложено и гласувано с единодушие от присъстващите членове на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК, предсрочно да се прекратят пълномощията на членовете на комисията Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев.
В поисканите им становища представени в ЦИК, чрез ОИК - Гулянци, заведени с вх. № 543/07.09.2011 г. Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев са дали обяснения, че за времето от назначаването им от 19.08.2011 г. не са имали възможност да посещават заседанията на ОИК и молят да бъдат освободени, като декларират, че са запознати с решение № 61 от 31.08.2011 г. на ОИК - Гулянци, за прекратяване на пълномощията им като членове на комисията и не оспорват изложените факти и констатации направени от комисията в това решение. Централната избирателна комисия намира, че са налице основанията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК за прекратяване пълномощията на Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев като членове на ОИК - Гулянци, поради неучастието им в повече от три поредни заседания на ОИК за периода от 19.08.2011 г. до 31.08.2011 г., без да посочат уважителни причини за това и не оспорват фактите и констатациите на ОИК - Гулянци, изложени в решение № 61 от 31.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Велислава Валериева Фирова, ЕГН ...и Светослав Божидаров Пенев, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения съответно № 4 и № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.10.2011 в 23:15 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения