Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1134-МИ
София, 18.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-328 от 18.09.2019 г. от Денислав Валентинов Цеков – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, с искане за промяна в състава на ОИК – Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 902-МИ от 30 август 2019 г., като на мястото на Дилян Благоев Петров – член на ОИК – Оряхово, да бъде назначен Цветан Митков Игнатов.

Към предложението са приложени: заявление от Дилян Благоев Петров за освобождаването му като член на ОИК – Оряхово, поради предстоящ трудов ангажимент в чужбина. Документите на Цветан Митков Игнатов - декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование са налични в Централната избирателна комисия, тъй като той е от списъка на утвърдените резервни членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Оряхово, област Враца, Дилян Благоев Петров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Оряхово, област Враца, Цветан Митков Игнатов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения